Działania Wód Polskich w zakresie powodzi na obszarach zurbanizowanych

Wody Polskie nadzorując wody śródlądowe oraz będąc organem odpowiedzialnym za ochronę przed powodzią, doskonale zdają sobie sprawę ze skali problemów wywoływanych przez wody opadowe w miastach, często niezwiązanych z rzekami, a lokalnymi problemami z przepustowością sieci kanalizacji deszczowej i obszarami bezodpływowymi w miastach. Ostatnie lata wyraźnie potwierdzają intensyfikację zjawisk ekstremalnych (opady nawalne, burze), co wymaga podejmowania niezwłocznych działań, mających na celu minimalizację ryzyka i szkód. Mając na uwadze dobro społeczeństwa i konieczność współdziałania w obliczu zagrożenia powodziowego, Wody Polskie realizują różne działania, mające na celu wesprzeć JST i lokalne istytucje w tym zakresie.

W ramach realizowanego przez PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie projektu „Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Zachodniej Wisły i Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem”, jednym z zadań w projekcie są analizy zwiększenia pojemności retencyjnej wybranych obszarów miejskich w koincydencji z wezbraniami w rzekach wraz z analizą spowodowaną oddziaływaniem sieci kanalizacji deszczowych.

W ramach prac projektowych dla zlewni zurbanizowanych, przeprowadzone zostaną analizy na różnym poziomie szczegółowości dla wybranych miast,  w ramach 3 wariantów:

– Wariant 1 – najbardziej ogólny, polegający na wyznaczeniu obszarów narażonych na podtopienia na podstawie identyfikacji obszarów bezodpływowych oraz wskazaniu miejsc potencjalnej retencji na obszarze całego miasta – realizowany dla Rzeszowa, Kielc i Tarnowa,

– Wariant 2 – mający na celu identyfikację obszarów zagrożonych wodami opadowymi z uwzględnieniem wpływu sieci kanalizacyjnej w sposób uproszczony, realizowany na obszarze całego miasta – realizowany dla Rzeszowa, Kielc i Tarnowa,

– Wariant 3 – to analiza rozszerzona dla wybranych zlewni pilotażowych dla sieci kanalizacji deszczowej, prezentująca wpływ opadu atmosferycznego na kształtowanie się odpływu powierzchniowego poprzez kanalizację deszczową dla wybranego fragmentu miasta (zlewni pilotażowej), zrealizowana z wykorzystaniem wyników dedykowanej kampanii pomiarowej i dodatkowych pomiarów geodezyjnych, w ramach tego wariantu dodatkowo zostaną przeanalizowane potencjalne działania, mające zredukować ryzyko, w tym zielono-błękitna infrastruktura,  rozszczelnianie powierzchni utwardzonych, budowa zbiorników retencyjnych czy też wykorzystaniu retencji kanałowej w sieci kanalizacji deszczowej.  – realizowany dla zlewni na obszarze Nowego Sącza, Rzeszowa i Kielc.

Wyniki tych analiz zostaną udostępnione miastom, do dalszego wykorzystania przez nie w ramach swojej działalności statutowej.

Należy zauważyć, iż Wody Polskie realizują równolegle także projekt „Opracowanie poradnika w zakresie identyfikacji obszarów zagrożonych wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych”, którego celem  jest wypracowaniu jednolitych metod i narzędzi do prowadzenia przez JST działań i analiz w zakresie powodzi miejskich. Wytyczne zostaną opracowane w oparciu o przeprowadzone analizy dla wybranych miast na obszarze kraju, Nowego Sącza i Puław.

Serdecznie zachęcamy do udziału i dalszej współpracy w ramach programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”.

Skip to content