Podsumowanie ankietyzacji „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”

Zakończyła się ankietyzacja przeprowadzona w ramach programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, mieszkańcy oraz inni interesariusze z terenów objętych Programem zgłosili swoje problemy i sugestie nt. sposobów realizacji ochrony przeciwpowodziowej oraz rozwiązywania problemów z suszą na terenie Wisły Sandomierskiej. Wpłynęło blisko 150 wypełnionych formularzy.

Wśród głównych zagrożeń wymieniano powodzie natychmiastowe będące następstwem nawalnych deszczy. Często pojawiały się w tym kontekście problemy dotyczące terenów narażonych na podtopienia z powodu słabej kondycji infrastruktury przeciwpowodziowej. Wskazywano także problem suszy rolniczej i występujących w jej skutek strat. – Przy wypełnieniu ankiety przedstawiciele JST mieli możliwość zaproponowania działań, które pozytywnie wpłynęłyby na ochronę przeciwpowodziową. Wielu z takiej możliwości skorzystało. Większość proponowała m.in.: podwyższenie i umocnienie wałów wzdłuż rzeki Wisły, pogłębienie i poszerzenie koryta Wisły, modernizację istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej oraz wycinkę drzew i krzewów w międzywalu Wisły. Dostrzeżono także potrzebę budowy zbiorników retencyjnych i polderów – podsumowała Katarzyna Szczepaniec z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Krakowie, które realizuje program „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”.

Powstaje wspólny plan działań

Głównym celem Programu jest ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej na odcinku między Krakowem a Zawichostem. Poszukiwaniu skutecznych działań przeciwpowodziowych, w tym retencyjnych, towarzyszy również cel walki z suszą. Wszystkie wnioski i propozycje konkretnych rozwiązań zgłoszone podczas ankietyzacji, a także sugestie ze spotkań z przedstawicielami JST zostaną przeanalizowane i wykorzystane przy powstaniu planu koniecznych działań. 

Zaproszeni do wypełnienia ankiety byli wszyscy zainteresowani z terenów regionu wodnego Górnej Wisły, objętych Programem. Eksperci przygotowali dwa rodzaje formularzy: jeden adresowany był do przedstawicieli jednostek administracji samorządowej, mieszkańców i zainteresowanych instytucji. Natomiast drugi formularz przeznaczony był dla organizacji pozarządowych związanych z ochroną zasobów wodnych.

Ankietyzacja była kolejnym elementem udziału społeczeństwa w ramach realizacji Programu. Odbyły się już spotkania z przedstawicielami gmin  z terenów tzw. Wisły Sandomierskiej pod auspicjami wojewodów, a także spotkania terenowe z zainteresowanymi jednostkami. Za nami pierwsza z zaplanowanych trzech konferencji merytorycznych, kolejna zaplanowana jest na grudzień tego roku. W Krakowie, Kielcach i  w Tarnobrzegu (zapraszamy 7 października – link do wydarzenia) zorganizowano eventy edukacyjne dla dzieci i młodzieży połączone z wystawą „Bezpieczna Wisła”. Na początku roku 2024 r. planowane są kolejne spotkania podczas konsultacji społecznych i inne działania, mające na celu zaangażowanie interesariuszy projektu. Program działań będzie gotowy w 2024 r.

Skip to content