Dokument Plan Zaangażowania Interesariuszy (PZI) przedstawia grupy interesariuszy Programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” oraz działania, które zostaną wdrożone w celu zwiększenia zainteresowania i efektywnego zaangażowania interesariuszy podczas trwania Programu.