„Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość” to nazwa programu, który w istotnym stopniu ma zminimalizować zagrożenie powodzią na odcinku tzw. Wisły Sandomierskiej.

14 maja podczas konferencji w Sandomierzu (Hotel Mały Rzym, ul. Okrzei 9) przedstawione zostaną propozycje rozwiązań dotyczących zagrożenia powodziowego w regionie Górnej Wisły między Krakowem a Zawichostem. Ich celem jest ograniczenie na tym terenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Poszukiwaniu skutecznych działań przeciwpowodziowych, w tym retencyjnych, towarzyszy problematyka walki z suszą.

Wstępne warianty rozwiązań opracowują zespoły ekspertów. Analizowane pod kątem skuteczności ekonomicznej, społecznej i środowiskowej są także wnioski i propozycje rozwiązań zgłoszone podczas ankietyzacji oraz spotkań z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski z tych analiz posłużyły do sporządzenia propozycji planu działań, który będzie przedstawiony na konferencji w Sandomierzu.