Bezpieczna Wisła – Ekologicznie w przyszłość

Program działań retencyjnych stanowiący element zarządzania ryzykiem powodziowym w regionie Górnej Wisły między Krakowem a Zawichostem to dokument określający cele i zadania związane z ochroną przed powodzią. Celem programu jest ograniczenie potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. Realizacja wybranych działań prowadzić będzie do obniżenia strat powodziowych i minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń.

Program działań retencyjnych w regionie wodnym Górnej Zachodniej Wisły oraz Górnej Wschodniej Wisły między Krakowem a Zawichostem został zaplanowany na lata 2022 – 2024.

Skip to content